Professionalisering compliance Piramide Finance met Partner in Compliance

De dienstverlening door Piramide Finance aan de financiële sector, of dit nu bancaire, beleggings- of pensioenproducten betreft, is continu onderhevig aan ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Dit betreft wet- en regelgevingsaspecten die Piramide direct raken, maar ook wet- en regelgevingsaspecten die onze klanten en hun producten en diensten betreffen.

De afgelopen jaren heeft Piramide Finance de professionalisering van haar organisatie onder meer vormgegeven door de aanstelling van een interne Compliance Officer. De Compliance Officer dient als vraagbaak en adviseur voor de interne organisatie, is een gesprekspartner voor onze klanten aangaande compliance vraagstukken, faciliteert periodieke Compliance rapportages (primair aan onze BPO-klanten) en draagt bij aan analyse van veranderende wet- en regelgeving en de hierop volgende ontwerpfase voor aanpassingen aan onze producten en diensten.

logo partnerincomplianceOm een dergelijke functie in één persoon te vervatten is (te) veel gevraagd. Daarbij heeft Piramide de behoefte aan permanente toegang tot de rol van Compliance Officer. Op basis van deze wensen, heeft Piramide Finance de bezetting van de compliance functie vanaf 1 juli jl. hernieuwd ingericht. Piramide Finance heeft ‘Partner in Compliance’ aangesteld om in de compliance functie te voorzien en bovengenoemde activiteiten, uit te voeren en de invulling van de rol van Compliance Officer van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Op www.partnerincompliance.nl treft u een nadere toelichting op deze organisatie.

De aanstelling van deze gespecialiseerde partij, welke reeds een aanzienlijk aantal financiële instellingen alsmede toezichthouders omtrent compliance vraagstukken ondersteunt, biedt aanzienlijke voordelen:

  • Brede expertise: Partner in Compliance heeft brede kennis en expertise binnen het compliance werkveld hierdoor kan Piramide Finance bij Partner in Compliance terecht voor zowel compliance advies, strategie als de uitvoering daarvan;
  • One-stop-shop: de volledige waaier van compliance aspecten welke gerelateerd zijn aan producten en diensten van Piramide Finance worden via één loket bediend, hiermee wordt Piramide Finance volledig ontzorgd op haar compliance vraagstukken;
  • Schaalbaarheid: in geval van incidenten dan wel grootschalige ontwikkelingen op het compliance vlak, is de capaciteit vanuit Partner in Compliance direct op te schalen;
  • Continuïteit: ingeval van vakantie of ziekte van de aangewezen Compliance Officer is er altijd vervanging met de juiste expertise aanwezig;
  • Educatie: Partner in Compliance zal zorgdragen voor een goede compliance awareness binnen Piramide Finance door het verzorgen van inhouse trainingen en actualiteiten updates voor klanten van Piramide Finance.
Volledigheidshalve melden wij nog dat, in het geval u zelf diensten betrekt (dan wel gaat betrekken) van Partner in Compliance, geldt dat Partner in Compliance strikte interne beleidsregels hanteert, onder meer, maar niet beperkt tot, Chinese Walls, om eventuele vermenging van belangen op voorhand en in volledigheid, te vermijden. Indien u dit op prijs stelt, kan Partner in Compliance u hieromtrent nader informeren.